Formalno-prawne aspekty współpracy nauki z przemysłem (szkolenie 2-dniowe w miejscu firmy szkoleniowej)

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie formalnymi i prawnym czynności związanych z szeroko rozumianą współpracą pomiędzy nauką i przemysłem. Tematyka szkolenia powinna obejmować między innymi: formalne aspekty współpracy pomiędzy nauką i przemysłem, rolę regulaminów własności intelektualnej i komercjalizacji, metodologię określania możliwości i potrzeb gospodarczych w projektach komercjalizacyjnych, kluczowe elementy określenia warunków komercjalizacji, określanie wymogów i konkretnych warunków umów dotyczących komercjalizacji, dokumentacja zakresu wyników podlegających komercjalizacji, standardy wymagane przy przygotowywaniu wyników do komercjalizacji, prawidłowe postanowienia umów dotyczące dyspozycji prawami własności intelektualnej do wyników projektów naukowych, ustalanie podziału praw do wyników projektów komercjalizacyjnych, modele wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji, pozyskiwanie informacji na temat przebiegu komercjalizacji od partnerów biznesowych, sposoby zapewnienia trwałości warunków współpracy w ramach komercjalizacji).