Prawo zamówień publicznych (certyfikat), w miejscu Beneficjenta dla 10 osób szkolenie 2 dniowe

Tematyka szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia:  definicja zamówienia publicznego, progi stosowania ustawy, zamówienia wyłączone z ustawy, metodologia związana z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia, określeniem warunków udziału w postępowaniu, z określeniem kryteriów oceny ofert, wyborem trybu, zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowaniem „elektronicznego postępowania” na portalu mini e-zamówienia, metodologia oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu itd.,  sporządzanie i przekazywanie dokumentacji.